سرویس های مخصوص بک آپ از طریق FTP

فضای بکاپ یکی از مهمترین سرویس های پشتیبان هر کسب و کار است . این سرویس به همراه دسترسی FTP و کرون تب ارایه میشود

Starter Backup • Disk Space 10 GB
 • Bandwidth 100 GB
 • FTP accounts 1
Personal Backup • Disk Space 20 GB
 • Bandwidth unlimited
 • FTP accounts 2
Small Business Backup • Disk Space 50 GB
 • Bandwidth unlimited
 • FTP accounts unlimited
Business Backup • Disk Space 100 GB
 • Bandwidth unlimited
 • FTP accounts unlimited
Special Backup • Disk Space 500 GB
 • Bandwidth unlimited
 • FTP accounts unlimited