سرویس های مخصوص فضای دانلود

Averdad_DL10
 • Disk Space 10 GB
 • Bandwidth unlimited
Averdad_DL100
 • Disk Space 100 GB
 • Bandwidth unlimited
Averdad_DL25
 • Disk Space 25 GB
 • Bandwidth unlimited
Averdad_DL250
 • Disk Space 250 GB
 • Bandwidth unlimited
Averdad_DL50
 • Disk Space 50 GB
 • Bandwidth unlimited
Averdad_DL500
 • Disk Space 500 GB
 • Bandwidth unlimited