سرویس SSL Certificate

Comodo Trial SSL

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت Single Domain With www
زمان اعتبار 3 ماه
میزان ضمانت 0 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید خیر

Comodo PositiveSSL

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت Single Domain With www
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 10,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله

GGSSL Domain SSL Certificate

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت Single Domain With www
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 200,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله

RapidSSL Standard certificate

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت Single Domain With www
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 10,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله

Thawte SSL123

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت Single Domain With www
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 500,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله

Comodo PositiveSSL Multi-Domain

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت Multi-Domain
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 10,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله
پشتیبانی از SAN 2 که قابلیت ارتقا دارد. تعداد 240 دامنه پشتیبانی می کند

GGSSL Multi-Domain SSL

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت Multi-Domain
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 200,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله
پشتیبانی از SAN 2 که قابلیت ارتقا دارد. تعداد 240 دامنه پشتیبانی می کند

Comodo PositiveSSL Wildcard

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت subdomains
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 10,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله

GGSSL Wildcard SSL Certificate

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت subdomains
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 200,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله

RapidSSL Wildcard certificate

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت subdomains
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 5,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله

Thawte SSL123 Wildcard

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت subdomains
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 500,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله

Comodo Essential SSL

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت Single Domain With www
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 10,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله

Comodo SSL certificate

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت Single Domain With www
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 250,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله

Comodo Essential SSL Wildcard

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت subdomains
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 10,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله

GeoTrust QuickSSL Premium

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت Single Domain With www
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 500,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله

GeoTrust QuickSSL Premium SAN

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت Multi-Domain
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 500,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله
پشتیبانی از SAN 4 - قابلیت ارتقا دارد

GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard

اعتبار سنجی Domain DV برای دامنه ir صادر نمی شود.
سطح امنیت subdomains
زمان اعتبار 1 تا 3 سال
میزان ضمانت 500,000 $
نوار سبز خیر
قابلیت تمدید بله