لایسنس های نرم افزار ها

لایسنس SQL Server 2016

قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی

  • نوع لایسنس
  • مادام العمر مدت اعتبار
  • پشتیبانی
لایسنس Visual Studio Enterprise

امکان نصب چندباره
قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر
تحویل آنی

  • Retail نوع لایسنس
  • مادام العمر مدت اعتبار
  • ماکروسافت پشتیبانی
لایسنس Adobe Photoshop CC 2020

قابلیت نصب بر روی یک کامپیوتر

  • سالانه تک کاربره نوع لایسنس