لایسنس های سیستمی Linux license

سری لایسنس های سیستمی کنترل پنل ها و اسکریپت ها

cPanel VPS لایسنسدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

cPanel Dedicate لایسنسدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

DirectAdmin لایسنسدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

LiteSpeed لایسنسدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه


Web Host Professional (2 CPU Workers) Defualt

Web Host Enterprise (4 CPU Workers) +44,000T

Web Host Elite (Configurable Workers) +55,000TLSCache Standard Defualt

LiteMage Starter + LSCache Free

LiteMage Standard + LSCache +55,000T

LiteMage Unlimited + LSCache +88,000TCyberPanel Plugin +40,000T

Starting from
17,000تومان
Monthly
170,000 Setup Fee
Order Now
CloudLinux لایسنسدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

لایسنس CXSدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

لایسنس virtualizorدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

لایسنس JetBackupدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

لایسنس Plesk Web HOST - VPS editionدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

Plesk Web HOST - Dedicated Edition Licensing Systemدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

WHM Sonic- Radio Control for cPanelدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

MailScanner Front-End - Mail Scanner

دریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

Outgoing Spam Monitor (osm)دریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

WHM Reseller - multi-level Reseller Pluginدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

Imunify360 - Powered by AI and Proactive Defenseدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

KernelCareدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

Solusvm - Master Licenseدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

Solusvm - Slave Licenseدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

LiteSpeed Web ADC (Load Balancer)دریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

Starting from
34,000تومان
Monthly
170,000 Setup Fee
Order Now
WHMCSدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

CPNginx

دریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

DA Reseller - multi-level Reseller Plugin for DirectAdminدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه

SitePadدریافت آپدیت ها از سرور اصلی
نصب آسان و راهنمای نصب
پیکربندی رایگان
بدون هیچ یک از محدودیت های تعداد اکانت
پشتیبانی 24/7 رایگان
قابلیت نصب روی سیستم فعال با لایسنس
تعویض IP رایگان 3 بار
تضمین بازگشت وجه