هاست انتخابی

هاست Pay As You GO سرویسی است که در آن نسبت به میزان مصرف از منابع هاست خود هزینه پرداخت خواهید کرد

هاست انتخابی لینوکس cPanel Pay As You Goگزینه سفارش دهید را کلیک کنید و سپس میزان منابعی را که نیاز دارید انتخاب نمایید .